بهترین آنتی ویروس ها برای کامپیوترهای شخصی

Images
Images
Images
Images

بهترین آنتی ویروس ها برای کامپیوترهای شخصی

  • مقالات
  • 1,996 بازدید

ترکیب یک سیســتم‌عامل به‌روز و یک محصول امنیتی برابر است با آرامش‌خیال

اگر جزو آن گروه از کاربرانی هســتید که وینــدوز 10 را دانلود کرده و اســتفاده میکنید، باز هم باید به این نکته توجه کنید که سیستم‌عامل شما برای اینکه بتواند به‌خوبی از عهده انجام وظایف برآید، نیازمند رسیدگی است. به عبارت دیگر وجود نرم‌افزار امنیتی برای تضمین امنیت ضروری اســت. آنتی‌ویروس‌های بسیاری در دنیای امنیت وجود دارند که بعضی از آنها شناخته‌شــده و بعضی دیگر کمتر شناخته‌شــده هستند. بعضی از ایــن آنتی‌ویروسهــا ویژه کامپیوترهای شــخصی و تعــداد دیگری ویــژه لپتاپها طراحی شــده‌اند. هر یک از این محصــوالت نقاط قوت خــاص خود را دارند. برای مثال آنتی‌ویروس‌های رایگان در مقایســه با آنتی‌ویروس‌های تجاری مزایا و معایب خاص خود را دارند؛ رایگان بودن بزرگترین مزیت آنها به شمار میرود.

چرا به آنتی‌ویروس‌هانیازداریم؟آنتی‌ویروس‌چیست؟

نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس برای شناسایی برنامه‌های مخرب یا بدافزارها استفاده شــده و مانع اجرای عملیات خرابکارانه روی کامپیوتر کاربران میشــوند. ایــن فعالیتهای مخــرب در اصطالح رایج ویــروس نامیده میشــود. با اینکه آنتی‌ویروسها راه حل کاملی برای مشــکل بدافزارها ارائه نمیکنند، اما اولین و مهمترین گام برای ایمن‌ســازی کامپیوترهایشــخصی یا لپتاپ کاربران به شــمار میروند. آنتی‌ویروس  مانع از آن میشود که کامپیوتره ای شخصی کاربران آلوده شوند. بر همین اساس ضروری است کاربران ابتدا آنتی‌ویروس ‌ها را نصب کرده و در بازه ه ای زمانی معین آنها را به روز رسانی کنند. همه آنتی‌ویروس ‌ه ایی که در  این مقاله به آنها اشاره خواهیم کرد، به طور خودکار به‌روز میشوند.

 آنتی‌ویروس مدنظرخود را چگونه انتخاب کنیم؟

  این روزها بدافزارها ســریعتر از گذشــته ســیر تکامل را پشــت ســر مینهند، اما خوشــبختانه، جدیدترین نســل آنتی‌ویروس ‌ها (AV) بهتر از گذشــته توانایی دفع تهدیدات ناشــی از بدافزارها را دارند. در سال های اخیر، فناوری نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس به طور چشــمگیری تغییر پیدا کرده و قدرتمند شــده است. شاید بســته آنتی‌ویروسی که چند سال قبل آن را خریــداری کرده  اید، توانایی متوقف کــردن ویروس‌ها و همچنین تعدادی از بدافزارهای شناخته شده را داشته باشد، اما برای شناسایی ویروس های ناشــناخته جدید دچار مشکل میشــود. محصولات جدید میتوانند بدافزارهای جدید را به بهترین شکل متوقف کنند. نرم‌افزارهای آنتی‌ویروسی که در ادامه معرفی خواهند شــد، همگی در آزمایشــگاه مستقل تست نرم‌افزارهای امنیتی در کشور آلمان بررسی شده اند. شایان ذکر است این آزمایش ها تنها بر چگونگی شناسایی بدافزارها با روش های ســنتی، روشهــای مختلف مبتنی بر امضا ـ شــامل بانــک اطلاعاتی از انــواع بدافزارهای شناخته شده ـ متمرکــز نبوده اند، بلکــه بر توانایی مسدود کردن بدافزارهای ناشناخته و جدید نیز متمرکز بوده اند. مهمترین عاملی که در آزمایش  این آنتی‌ویروس ‌ها به آن توجه شــده،  این است که محصول امنیتی چگونه بعد از شناسایی آلودگی و وجود قطعه بدافزاری میتواند آن را پاکســازی کند. هر برنامه های در  این فهرست باید به عنوان ســرمایه باارزشی در نظر گرفته شــود. ذکر  این نکته ضروری است که تفاوت هر یک از آنتی‌ویروس ‌های بررسی شده در  این مقاله بسیار جزئی بوده و در بعضی موارد تنها شیوه نصب  این محصولات امنیتی است که آنها از یکدیگر متمایز میکند.

چند تفاوت بین آنتی‌ویروس های ر ایگان و غیررایگان وجود دارد؟

 در این مقاله هر دو گروه آنتی‌ویروس ‌های رایگان و غیررایگان را بررسی خواهیم کرد. محصولات آنتی‌ویروس غیررایگان معمولا در مقایســه با برنامه های رایگان، از پشــتیبانی فنی و ویژگی های حفاظتی بیشــتری برخوردار است. در مجموع، بسته های امنیتی  اینترنتی همچون گذشته شامل آنتی‌ویروس ‌ها، کنترل های ویژه والدین و مکانیزم های حفاظت از سرقت هویت میشوند.

نگاهی کوتاه به برترین برنامه های آنتی‌ویروس

 برنامه های آنتی ویروسی که در این مقاله به آنها اشــاره خواهیم کرد، به راحتی از طریق فروشگاه های معتبــر نرم‌افزاری یــا  اینترنتی قابل خریداری یا دانلود هســتند.  این برنامه ها در حالی که کامپیوتر شخصی شما را  ایمن میکنند، در بیشتر موارد فراتر از آنتی‌ویروس عمل میکنند. در شــر ایط عادی، شــما به عنوان کاربــر کامپیوتر بــه آنتی‌ویروس ضد بدافزار و دیوار آتشــی به‌روز نیاز دارید. آنتی‌ویروس ‌ها فهرســت ســیاهی از تهدیدات شناخته شده و فهرست ســفیدی از نرم‌افزارهای قانونی در اختیار کاربران قرار میدهند. اما این روزها تهدیدات امنیتی به شکل های مختلفی خود را نشان میدهند؛ به گونه ای که در دنیای امروز تشخیص نرم‌افزار دوست از نرم‌افزار دشمن کار چندان ساده ای نیست. همین موضوع باعث میشــود ناگهان سرنوشــت ســازمان های بزرگ دســتخوش تغییرات ناگواری شود.  این درســت همان مکانی است که با چالش امنیتی نرم‌افزارهای ویندوزی، به ویژه نرم‌افزارهایی که سعی در پوشــاندن تهدیدات جدید و قدیمی دارند، رو به رو میشــویم. اما ترکیب تجربیات ســاله ای گذشــته و مشاوره با کارشناســان امنیتی، همواره راهکار جامعی در اختیار کاربران و ســازمانها قرار میدهد. ســرعت مهمترین عاملی است که بر روند انتخاب آنتی‌ویروس ‌ها تأثیرگذار است. زمانیکه آنتی ویروسی روی لپتاپ یا کامپیوتر شخصی کسی نصب میشــود، سرعت دســتگاه را تا اندازه ای کم میکند. اما آنچه مهم است،  این اســت که تا چه حد سرعت را پایین می‌آورد. دومین عامل تعیین کننده در انتخاب آنتی‌ویروس، به راحتی کار با آن بازمیگردد. باید ســنجید که  آیا کار کردن با آنتی‌ویروس ســاده است یا کاربر نیازمند تنظیم عوامل زیادی اســت؟ ســومین عامل تعیین کننده به هماهنگــی آنتی‌ویروس با برنامه های جانبی بازمیگــردد؛ باید دید آیا نصب آنتی‌ویروس بر روند اجرای برنامه های عادی تأثیر منفی میگذارد یا برنامه ها همچون گذشته بــه کار خود ادامه میدهنــد؟ با توجه کردن به  ایــن موضوع ها میتوان آنتی ویروسی را که مناســب کامپیوتر شخصی یا لپتاپ باشد، انتخاب کــرد. اما به طور کلی، بهترین آنتی‌ویروس، محصولی اســت که عملکرد خوبی داشته و قیمت آن مناسب باشد.

ESET NODE 32

ESET  شــرکتی است که امروزه در بســیاری از کشورها شــعبه دارد.  این شــرکت، ســاخت نرم‌افزارهای امنیتی را از ســال 1992 میــادی آغاز کرده اســت. NODE 32، یکی از بهترین آنتی‌ویروس ‌های حال حاضر به شــمار میرود. آنتی ویروسی که ضمن شــکار ویروس‌ها، بــه قابلیت های مفیــد اضافی‌تری همچون ضد فیشــینگ، مکانیــزم ضد جاســوس افزار، پویشــگر اجتماعــی و مسدودکننده اکســپلویت ها مجهز شده است. اما مکانیزم پشتیبان‌گیری و tune-up در آن وجود ندارد. در حالی که بســیاری از آنتی‌ویروس ‌ها بــرای به‌روز کــردن بانک اطلاعاتی خــود از فایل های حجیم اســتفاده میکنند و همچنین در بعضی موارد ســرعت آنها پایین اســت، NODE 32  این مشکلات را ندارد. همچنین در عملکرد طبیعی کامپیوتر مشکلی بــه وجود نمی‌آورد. مشــخصات فنــی آن قابل قبول اســت و در میان آنتی‌ویروس ‌ها، یکی از بهترین رابطه ای کاربری را دارد. در آزمایشــی که روی  این آنتی‌ویروس انجام شــد، NODE 32  نزدیک به 50 گیگابایت فایلی را که آزمایشکنندگان از سالم بودن آنها اطمینان داشتند، بررسی کــرد. نکته قابل تأمل  این اســت که ESET به بعضــی از برنامه ها واکنش نشــان داد؛ در حالی که آنتی‌ویروس ‌های دیگر از کنار آنها عبور کردند. Conduit  از جملــه برنامه هایی بود که  این آنتی‌ویروس آن را مشــکوک اعلام کرد و حذف شد. در آزمایش انجام شده، ESET  در کمتر از 22 دقیقه، 50 گیگابایــت فایل را اســکن کرد و نزدیک به 135420 عــدد از آنها را آزمایش کرد. نرخ جســتوجوی فایل ها توسط  این آنتی‌ویروس 103.8 فایل در ثانیه است. همچنین در فرایند اسکن مجدد، همین بسته Node 32 در مدت 32 ثانیه تنها 9533 فایل را بررســی کــرد. در واقع  این نرم‌افزار تنها فایل هایی را که تغییری روی آنها به وجود آمده بود، بررســی کرد. همچنین در صددرصد موارد توانایی شناسایی بدافزارهای منتشرشده و در 96 درصد توانایی  ایســتادگی در برابــر حملات روز صفر را دارد. در زمینــه پایداری،  ایــن آنتی‌ویروس امتیــاز 6 از 6 را دریافت کرد. از دیگر ویژگی های کلیدی این آنتی‌ویروس میتوان به این نکات اشاره کرد: بررســی کد های قرارگرفته درون برنامه های کاربردی، جســتوجوی هوشمند برای پیدا کردن بدافزارهای ناشناخته، پشتیبانی از پروتکل های مختلف ارتباطی مرتبط با پســت الکترونیک، پاک کردن بدافزارهای مقیم در حافظه، پاک کردن بدافزارها از کتابخانهه ای پویا و هماهنگ شــدن با ویندوز در زمان راه‌اندازی  این سیستم‌عامل.

 

 

WebRoot Internet Security Plus

وبروت را نمیتوان با دیگر آنتی‌ویروس ‌ها مقایسه کرد. وبروت نرم‌افزار آنتی‌ویروس کالود محوری است که از پلتفرم های ر ایج همچون ویندوز، مک، iOS و اندروید پشــتیبانی میکند.  وبروت مکانیزم شناســایی تهدیدات بی‌درنگ ابرمحور را در اختیار کاربر قرار میدهد.  این آنتی‌ویروس از کاربر در برابر تهدیدات فیشــینگ، ســرقت گذرواژه ها و انواع دیگر تهدیــدات محافظت میکند. امــا در مقابل فاقد برخی از امکانات اســت. نداشــتن قابلیت کنترل ویژه والدین، نداشــتن نرم‌افزارهای مکمل کامپیوتر شخصی که برای ارزیابی نرم‌افزارهای جدید اســتفاده میشود، نداشــتن قابلیت پشتیبان‌گیری یا ارائه فضای ذخیره ســاز آنلاین، از جمله  این موارد اســت.  این شرکت به کاربرانی که محصول کامل آن را خریداری کنند، فض ای ذخیره ســازی 25 گیگابایتی ارائه میکند. در آزمایشی که روی این محصول انجام شد،  این آنتی‌ویروس 50 گیگابایت فایل را در مدت هفت دقیقه اســکن کرده و نزدیــک به 28851 عدد از آنها را آزمایش کرد. در فرایند اســکن مجدد، نتیجه یکســانی به دســت آمد و تنها 25 ثانیه زمان کاهش پیدا کرد. نرخ جستوجوی فایل ها توســط  این آنتی‌ویروس 71 فایل در ثانیه است. با توجه به  اینکه وبروت را نمیتوان با آنتی‌ویروس ‌های دیگر مقایسه کرد؛ در نتیجه امکان تخصیص امتیاز به آن وجود ندارد. اما شــرکت سازنده آنتی‌ویروس اعلام کرده اســت، وبروت توانایی اســکن و عکس العمل سریع را دارد.

 

 

Panda Global Protection

پاندا یکی از ســرویس دهندگان قدیمــی خدمات امنیتی به شمار میرود. جدیدترین نسخه عرضه شده از محصولات  این شــرکت قابلیت اجرا روی ســکوه ای مختلفی را دارد. بسته کامل محصول پاندا مجهز به دیوارآتش، قابلیت کنترل ویژه والدین، ابزار کنترل‌کننده برنامه ها و ابزارهای ویژه وایفای است. اگر در نظر دارید از طیف گسترده ای از دستگاه های مختلف محافظت کنید، پاندا گزینه خوبی در این زمینه است. پاندا توانایی محافظت از کامپیوترهای شخصی، مک، اندروید و دســتگاه های همــراه را دارد. گفتنی اســت، بعضی از عناصر قرارگرفته در  این محصــول، میتوانند برخی از وظایف ابتدایی را انجام دهند. برای مثال، ماژول tune-up  تنها توانایی حذف فایل های ناخواسته را دارد و در ادامــه deframneter ویندوز را فراخوانی میکند. همچنین سرویس پشتیبان‌گیری آنلاین آن تنها دو گیگابایت فضای ذخیره سازی روی Mozy ارائــه میکند؛ فضایــی که میتوانید بین دســتگاه  ایی که از آنها اســتفاده میکنید، به اشــتراک گذاشــته بگذارید. نســخه مک و اندروید آن در مقایســه با نســخه ویندوزی، محدودیت بیشتری دارند، اما باز هم امنیــت قابل قبولی ارائه میکننــد. Panda Mobile Security محصولی اندرویدی است که شامل آنتی‌ویروس، مکانیزم بررسی حریم خصوصی و ضدسرقت قفل میشــود. در آزمایشی که انجام شد، پاندا حجم 50 گیگابایتی را در مدت 24 دقیقه و ســه ثانیه اسکن کرده و نزدیک به 274486 فایل را آزمایش کرد. نرخ جســتوجوی فایل ها توســط  این آنتی‌ویروس 190.2فایل در ثانیه اســت. گفتنی اســت  این آنتی‌ویروس هماننــد مکآفی عمل نکرد و در نتیجه نمیتوان نمره کاملی به آن داد. اما محصول پاندا ارزان بوده و به راحتی قابل استفاده است.

 

 

Avast Free Antivirus 2015

Avast یکــی از شناخته شده ترین آنتی‌ویروس ‌های دنیــای امنیت به شــمار میرود. Avast همــراه با AVG و Avira یکی از ســه کاندید ای آنتی‌ویروس ‌های رایگان به شــمار میرود. نرم‌افزاری امنیتی که به راحتی توانایی شناســایی و از میان برداشــتن انواع مختلف تروجانها را دارد.شاید احترام متقابل به کاربر از بارزترین ویژگی های این آنتی‌ویروس باشــد. در شرایطی که آنتی‌ویروس ‌های معروف با شناســایی بدافزارها یا حتی فایل‌های کرک به راحتی و بدون اجازه کاربر این فایل ها را حذف میکنند،  این برنامه ابتدا به کاربر پیغامی نشــان میدهد و با مجوز کاربر فایل های آلوده را حذف میکند.  این آنتی‌ویروس رایگان دو ویژگی شــاخص در اختیار کاربران قرار میدهــد؛ اول  اینکه از کاربران در برابــر تهدیدات محافظت میکند. دوم  اینکه توان ایی شناســایی برنامه ه ای ناخواســته را دارد. در آزمایشــی که روی  این آنتی‌ویروس انجام شد، حجمی 50 گیگابایتی در اختیار این آنتی‌ویروس قرار گرفت. 879891،Avast فایل را بررسی کرد. نرخ جستوجوی  این آنتی‌ویروس 204 فایل در ثانیه است. از قابلیت های شــاخص  ایــن نرم‌افزار میتوان بــه کنترل مــوردی (On Demand) و کنترل دائمی( On Access) اشــاره کرد. جدیدترین نســخه ارائه شده از  این محصول به  این امکانات مجهز اســت: موتــور ویروس یاب قدرتمند، رابط کاربری ســاده، تغییر ســاده تر تنظیمات، حفاظت از  ایمیل هایی که بر اســاس پروتکل های مختلفی همچون IMAP4، POP3، SMPT مبادله میشــوند، پشــتیبانی از  ایمیل کالینت هایی که از این پروتکلها استفاده میکننــد، پشــتیبانی از افزونــه ویژه آتلــوک، مجهز بودن بــه ویژگی Script Blocker برای مســدود کردن اســکرپیت های آلوده، جداسازی ویروس‌ها از سیستم‌عامل و قرنطینه کردن آنها در مکان امن، هماهنگی کامل با سیستم‌عامل ویندوز و پشتیبانی از خط فرمان.

 

 

McAfee LiveSafe 2015

شــرکت امنیتــی مکآفی در گذشــته عمدتــا محصولات خود را مبتنی بر سیستم‌عامل وینــدوز طراحی میکرد، اما امــروزه برنامه هایی نیز بر ای OS X، اندروید و iOS دارد که ســطوح مختلفــی از حفاظت را ارائه میکنند. صفحه کنتــرل McAfee Live Safe شــباهت زیادی به McAfee Internet Security 2015 دارد. چهار کاشــی بزرگ همراه با متن های قرارگرفتــه درون آنها، به همراه گزینه ای که برای پشــتیبانی از کاربر در نظر گرفته شده است، به خوبی از داده هــا محافظــت میکننــد. McAfee LiveSafe Internet Security همراه با آنتی‌ویروس، ضد جاســوس افزار، مکانیــزم محافظت از ایمیل، مدیریت گذرواژه رمزنگاری شده از طریق SafeKey وPersonal Locker  در اختیــار کاربران قرار میگیرد. در حالی که برخی ویژگی ها از ســوی آنتی‌ویروس های مختلف نادیده گرفته میشــود؛ امــا در مقابل مکآفی توجه ویژه ای به آنها دارد. پشتیبان‌گیری محلی یا آنلاین، از جمله  این موارد اســت. McAfee Total Protection 2015 فضای پشتیبان‌گیری پنج گیگابایتی روی Mozy در اختیار کاربران قرار میدهد. در آزمایشی که انجام شــد،LiveSafe Internet Security نزدیک به یک ساعت و سی دقیقه 50 گیگابایت داده را بررســی کرد. از  ایــن تعداد نزدیک به 17995 فایل آزمایش شــدند. همچنین، نرخ جســتوجوی آن 3.33 فایل در ثانیه اســت.  این کمترین مقداری اســت که ما در آزمایش آنتی‌ویروس ‌ها با آن برخورد کرده ایم. البته مکآفــی میگوید که  این آنتی‌ویروس به طور همزمان روتکیتها را نیز بررسی میکند. در فر ایند تکرار پروسه اسکن، همان تعداد فایل بررسی شد و تغییر خاصی رخ نداد. از جمله ویژگی های McAfee Internet Security 2015 میتــوان به  این نکات اشــاره کرد: فعال بودن همیشگی در حافظه و شناسایی بی‌درنگ نرم‌افزارهای مقیم در حافظه، شناسایی و پاکسازی خودکار بدافزارها و نرم‌افزارهای مخرب، پاک کردن بازگشت‌ناپذیر بدافزارها، بررسی  ایمیل هایی که از سرورهای مختلف ارسال میشود، بررسی نرم‌افزارهای پیام‌رسان فوری، ممانعت از ورود کرم ها به سیســتم، شناسایی جاسوس افزارها، تبلیغات مخرب و نرم‌افزارهای شــماره گیر مخرب، شناســایی کدها و اســکریپت های آلوده، حجم کم، ســرعت بالا و به روز رسانی از مبادی ورودی مختلف و پشتیبانی از قابلیت Resume در زمان به روز رسانی.

 

 

G Data Internet Security

عرضه کننده آلمانی نرم‌افزار امنیتی G Data شرکتی است که نزدیک به سی سال در دنیای آنتی‌ویروس ‌ها به فعالیت اشــتغال دارد. G-Data Internet Security مشــتمل بــر آنتی‌ویروس، ضداســپم، دیوارآتش، قابلیت کنترلی ویژه والدین و مکانیزم محافظت از حســابه ای بانکی است. همچنین برنامه های مدیریتی در اختیار کاربــران قرار میدهد تا با اســتفاده از آن بر نحوه اجــرای برنامه‌های کاربردی این بســته نظارت داشته باشند. در نتیجه میتوانید برنامه های مدنظر خود را انتخاب کرده و آنها را فعال کنید. البته به دلیل  اینکه بسته امنیتی اســت، قیمت چندان بالایی ندارد و فاقد ابزارهایی برای پاکسازی کد های قدیمی یا موجودیت های استفاده نشــدنی در رجیستری سیستم است. همچنین هیچگونه قابلیتی برای پشتیبان‌گیری از داده ها در فضای آنلاین ارائه نمیکند.  این چنیــن ویژگی هایی در نرم‌افزارهای گران قیمت وجود دارند. G-Data از فناوری ویژه ای موسوم به CloseGap استفاده میکند. با داشــتن  ایــن ویژگی، نرم‌افزار میتوانــد از دو موتور ویژه آنتی‌ویروس اســتفاده کند. در حالی که به کارگیری دو موتور به‌صورت موازی، علیه محافظتی مضاعفی را در اختیار کاربران قرار میدهد، اما از طرفی باعث میشــود سرعت اسکن فایل ها و کارایی سیستم کاهش پیدا کند، اما G-Data به دلیل بهره مندی از CloseGap، از کند شــدن سیستم جلوگیری میکند و در نتیجه سطح امنیتی سیستم را متعادل نگه میدارد. رابــط کاربری  این نرم‌افزار بســیار ســاده و روان و در نتیجه به راحتی قابل استفاده است. پنج  ایکون بزرگ در بالای پنجره کنترلی  این نرم‌افزار قرار دارند که هر کدام دسترســی به پانل خاصی از تنظیمات و اطلاعات را امکان‌پذیر میســازند. صرف‌نظر از ویژگــی CloseGap به‌کاررفته در  این نرم‌افزار، G Data تا حدودی در آزمایش‌های بهره وری ضعیف ظاهر شده است. در آزمایش انجام شده، G-Data در مدت 50 دقیقه و 23 ثانیه، 50 گیگابایت فایل را اسکن کرده و همچنین نزدیک به 8753 فایل را آزمایش کرد. نرخ جستوجوی فایل ها توسط  این آنتی‌ویروس 2.90 فایل در ثانیه است که یکی از کمترین نرخ‌ها به شمار میرود. همچنین در فرایند اسکن مجدد، همین بسته G-Data همان تعداد فایل را بررسی کرد؛ با  این تفاوت که مدت زمان اســکن 53 ثانیه کاهــش یافت. به لحاظ محافظت از کاربران، این نرم‌افزار توانایی شناسایی طیف گسترده ای از بدافزار های مختلف را دارد. همچنین از نظر پایداری و هماهنگ بودن با نرم‌افزاره ای دیگر عملکرد قابل قبولی دارد.

 

 

AVG Free Antivirus

s AVG همچنان یکی از بهتریــن نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس رایگان به شــمار میرود. AVG  ترکیب خوبی از امنیت و ایمنی را برای شــما به ارمغان می‌آورد. AVG به تازگی اطلاعات تــازه ای در خصــوص سیاســت گذاری های جدید خود دربــاره حریم خصوصــی ارائه کرده اســت. در این سیاســت گذاری جدید AVG اعلام میکند کدامیک از اطلاعات شــخصی و غیرشخصی مشتریان محصول رایگان خود را با شــرکت های ثالث به اشــتراک میگذارد؛ داده هایی که دراختیار شرکت های تبلیغاتی قرار میگیرد. اینچنین رویکردهایی عمدتا در محصولات ر ایگان، فرایندی عادی اســت. در زمان به کارگیری این نســخه رایگان را دریافت کنید؛ نرم‌افزار به  این نکته توجه کنید که حتما به دلیل  اینکه در بعضی موارد مشــاهده شــده اســت کاربران نســخه کامل و آزمایشــی  این محصول را دانلود کرده‌اند و بعد از گذشــت مدتی نرم‌افزار آنها از کار افتاده اســت. اما ســؤال اصلی  این است که AVG از چه مکانیزم های امنیتی برخوردار اســت؟ نسخه جدید  این AVG مجهز به برنامه Zen اســت؛ برنامه های که به شما وضعیت همه دستگاه‌هایی را که از این محصول اســتفاده میکنند، همراه با برنامه های نصب شــده روی آنها نشــان میدهد. نسخه رایگان AVG را میتوانید روی کامپیوترهای شــخصی، مک و اندروید اســتفاده کنید. به لحاظ کارایــی،  این نرم‌افزار از الگوریتم خاص خود برای جســتوجوی فایل ها اســتفاده میکند. در آزمایش انجام شده، AVG در مدت 48 دقیقه، 50 گیگابایت فایل را اسکن و 236058 فایل را آزمایش کرد. در فرایند اســکن مجدد، 13978 فایل در کمتر از پنج دقیقه اســکن شــدند. زمانی که اســکن کامل در حال اجرا باشد و بخواهید فایلی یک گیگابایتی را کپی کنید، تنها چهار ثانیه به زمان کپی کردن فایل ها افزوده میشود که نشان میدهد این نرم‌افزار از منابع سیســتمی کمی اســتفاده میکند. این نرم‌افزار در مواجه با بدافزارها و تهدیــدات روز صفر، نزدیک به 99.5 درصد از کاربر محافظت میکند. به لحاظ پایداری و ثبات avg با نرم‌افزارهای کاربردی هماهنگی خوبی دارد.

 

 

Qihoo 360 Total Security 2016

اگــر به ویژگی هایی بیــش از آنچــه آنتی‌ویروس ‌ها ارائه میکننــد نیــاز داریــد، Total Security گزینه مناســبی بر ای شــما به شــمار میرود. در حالی که شرکت Qihoo دو محصــول Total Security و Total Security Essentials را تحــت برند 360 ارائــه میکنــد، اما هر دو محصول رایگان هســتند. محصولات  این شــرکت هنگ کنگ/ چینی که نزدیک به 500 میلیون مشتری در چین دارد، مدتی اســت به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. رابط کاربری مدرن همراه با اطلاعات کافی و روشن و کنترل ساده تنظیمات، باعث شده است کاربران در به کارگیری  این محصول امنیتی با مشــکل خاصی رو به رو کاملی از ماژولها را که نسبتا بسته Qihoo 360 Total Security .نشوند از ویژگی های نرم‌افزاره ای سنتی به شمار میرود، ارائه میکند. اما هیچ ابزار ضداسپم یا فضای ذخیره سازی آنلاین همراه با آن وجود ندارد. در مقابل، یک سندباکس برای آزمایش نرم‌افزارهای جدید در آن تعبیه شده اســت. همچنین از کاربران در برابــر کلاهبرداری های مبتنی بر مرورگر و هک شــدن وبکم توســط هکرها محافظت میکند و به ابزارهایی بر ای پاکســازی سیســتم از فایل های زائد و تعیین  اینکه چه برنامه هایی در زمان راه اندازی سیســتم اجرا شــوند، مجهز است. قابلیت جالب دیگری کــه در  این نرم‌افزار قرار دارد، مربوط به موتورهای اســکنر آن اســت.  ایــن آنتی‌ویروس از موتورهای بیتدیفندر و آویرا برای افز ایش ســطح امنیت کاربران اســتفاده میکند. به کارگیری  این دو موتور جستوجوی مطرح و شناخته شده بازار، باعث میشود  این آنتی‌ویروس در مواجه با بدافزارهــا عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کند. در آزمایش انجام شده، Qihoo 360 Total Security در مدت دو ساعت و 15 دقیقه، 50 گیگابایت فایل را اســکن کرد و 64742 فایل آزمایش شد. نرخ جستوجوی فایل ها توســط  این آنتی‌ویروس هشت فایل در ثانیه اســت. همچنین زمانی که سیستم به طور کامل اسکن میشود و قصد کپی کردن فایلی یک گیگابایتی را داشــته باشــید، نزدیک بــه 13 ثانیه به زمان کپی کــردن فایل افزوده میشود. Trend Micro Internet Security 9 شــرکت ترندمیکرو، نزدیک به 25 سال پیش در کالیفرنیا تأسیس شــد.  این شرکت در چند ســال گذشته وضعیت  ایمنــی محصولات خود را به طــرز قابل توجهــی بهبود داده اســت و روزبه‌روز به نرم‌افزارهای امنیتی حال حاضر نزدیکتر میشــود. قیمت  این محصول در مقایســه با ســال گذشــته کاهش پیدا کرده است. همین موضوع باعث شده اســت تا ترندمیکرو محصول مقرون به صرفه ای در دنیای نرم‌افزارهای امنیتی به شــمار رود. ماژول های اصلی  این محصول امنیتی عبارتند از: ضداســپم، محافظت کننده هویت فردی، کنتــرل ویژه والدین و نرم‌افزارهای مکمل. ویژگی امنیتی مرتبط با مرور صفحات وب میتواند ســایت های خوب و بد را بر اساس بازدیدکنندگان  این ســایت ها برچسب گذاری کند.  این بســته امنیتی همچنین  این توانایی را دارد تــا تنظیمات خصوصی موجود در شــبکهه ای اجتماعی را بر ای محافظــت از هویت فردی کاربران بررســی کند. شــاید برجســته ترین ویژگی ترندمیکرو مربوط به به‌روز رسانی سریع بانک اطلاعاتی آن با امضای ویروس‌ها است. همچنین تعامل بسیار خوبی با آزمایشگاه NSS دارد. تعدادی  ایکون متحــرک در رابط کاربری آن وجود دارد که همراه با پانل های Popup برای ســرگرمی هســتند؛ با  این حال آزاردهنده اند. زمانی که فرایند اسکن فایل ها آغاز شد، شمارنده برنامه که به پنج درصد رســید، 17000 فایل خوانده شده بود، به طوری که نشان داد در مدت 30 ثانیه 17343 فایل خوانده شــده است. در نتیجه باید گفت نمیتوانید روی تخمین های ارائه شــده نرم‌افزار حســاب کنید.  این محصول در هر ثانیه 12.4 فایل را بررســی میکند. اما به دلیل  اینکه کارایی سیستم را کاهش میدهد، نمیتوان گفت ســریع عمل میکند.  این نرم‌افزار به 1.5 گیگابایت هارددیســک، دو گیگابایت حافظه اصلی و یک پردازنده یک گیگاهرتزی نیاز دارد.

 

 

BitDefender Antivirus Free Edition 2016

بدون شک، بیتدیفندر یکی از قدرتمندترین نرم‌افزارهای امنیتــی حــال حاضر به شــمار مــیرود. بیتدیفندر دو محصــول رایگان و غیررایگان در اختیار کاربــران قرار میدهد. هرچند نســخه رایگان در مقایسه با نسخه تجاری از امکانات کمتری برخوردار اســت، باز هم بسیاری از شرکتها از نسخه رایگان آن استفاده میکنند. نســخه حرفه ای همانند دیگر همتایان خود از آنتی‌ویروس، ضدبدافزار، مکانیــزم محافظت آنلاین از حســاب های بانکی، ابزارهای مکمل و طیف گســترده ای از قابلیت های امنیتی تشــکیل شــده است. در جدیدترین نســخه ارائه شــده از  این محصول ابداعاتی به کار رفته است کــه از آن جمله میتوان به پروفایل ازپیش تعریف شــده که برای مقاصد خــاص تنظیم میشــود، اشــاره کرد. پنجــره اصلی برنامه بــه دور از هرگونه پیچیدگی همراه با کاشــیه ای سبک جدید که در برگیرنده توابع اصلی و فرعی هســتند، آذین شده است. ســه کاشی بزرگ دسترسی به Protection، Privacy و Tools را امکان پذیر میسازند؛ در حالی که چهار کاشی کوچکتر با Scan، Update، Safepay و Optimize برچسبگذاری شده اند. هر کاشــی تنظیمات و گزارش خاص خود را ارائه میکند.  این گزینه ها در پایین هر ماژول قرار دارند. قابلیت جدید بهینه ســازی در یک کلیک در ارتباط با فایل های زائد، موجودیت های رجیســتری و مســائل مربــوط به حریــم خصوصی، از ویژگی های شــاخص  این محصول به شــمار میرود و تنها با یک کلیک همه این مشکالت برطرف میشوند. در BitDefender Antivirus Free Edition 2016 ،انجام شده آزمایش مدت یک ســاعت و 18 دقیقه، 50 گیگابایت فایل را اسکن کرد و 286373 فایل آزمایش شــد. نرخ جستوجوی فایل ها توسط  این آنتی‌ویروس 61 فایل در ثانیه اســت. در فرایند اســکن مجدد 10183 فایل بررسی شد و زمان اسکن 11 ثانیه کاهش یافت. بیتدیفندر دومین آنتی‌ویروس رایگانی است که از موتور جستوجوی یکسان با محصول تجاری خود استفاده میکنــد. این محصــول در دو ماه آزمایش موفق شــد در هــر دو گروه بدافزارهای روز صفر و بدافزارهای منتشرشده، صددرصد موفق ظاهر شود.

 

 

Avira Free Antivirus 2015

آنتی‌ویروس رایــگان دیگری که به عنوان رقیب اصلیAvast  شــناخته میشــود، آویرا نام دارد. آویرا از رابط کاربری ساخت یافته تشکیل شده است؛ به طوری که گزینه های موردنیاز کاربر در سمت چپ پنجره قرار گرفته و تنظیمات مبتنی بر متن در بخش اصلــی پنجره قــرار گرفتهاند. آویرا همراه بــا یک النچر در اختیار کاربران قرار میگیرد. پنجره ای که جزئیات مربوط به ماژول‌های نصب شــده و در دســترس را به کاربر نشــان میدهد. البته این النچر با هدف بازاریابی و ســوق دادن کاربران به سمت به روز رسانی نرم‌افزار در نظر گرفته شــده است. تنظیمات آن سر راست بوده و از پروفایل های مختلفی ساخته شده است. پروفایل اسکن کامل، اسکن درایوهای ویژه و پروفایل های سفارشی کاربر از جمله  این موارد هستند. فرایند اسکن قابل برنامه ریزی اســت، اما به طور پیشفرض اســکن سریع هر 168 ساعت یکبار اجرا میشود. آویرا نسخه آزمایشی برنامه System Speedup را در اختیار کاربران قرار میدهد. کاربران با استفاده از این برنامه توانایی بررســی مشکلات رجیســتری، فایل های زائد و مسائل مربوط به حریم خصوصی را دارند. نسخه رایگان آنتی‌ویروس بر ای پلتفرم های اندروید، iOS، مک و ویندوز ارائه شده است. در آزمایش انجام شده، آویرا در مدت یک ساعت و چهار دقیقه، 50 گیگابایت فایل را اسکن کرد و 398910 فایل آزمایش شد. نرخ جســتوجو فایل ها توسط  این آنتی‌ویروس 103 فایل در ثانیه است. فرایند اسکن مجدد همین بسته 57 دقیقه به طول انجامید و تنها پنج فایل بررسی نشد.

 

 

Kaspersky Total Security

اگر از دســتگاه های مختلفی اســتفاده میکنیــد و در نظر داریــد از همه آنها در زمــان آنلاین بودن محافظت کنید، جدیدترین نســخه ارائه شــده از کسپرسکی به نیاز شــما پاسخ میدهد. جدیدترین نسخه ارائه شده از  این محصول توانایی پشتیبانی از کامپیوترهای شخصی، مک، دستگاه های اندرویدی،ایفون و ایپاد را دارد. بسته امنیتی کسپرسکی همراه با ماژول های اصلی، مکانیزم امنیتی کاملی را در اختیار کاربران قرار میدهد. ماژول پشتیبان‌گیری توانایی کپی کردن فایل ها به صورت محلی، تحت شــبکه یا فضای ذخیره ســاز آنلاین را دارد. هرچند  این بســته مجهز به tune-up نیســت، اما به یک جســتوجوگر آســیبپذیری ها مجهز اســت و میتواند تکه تکه شــدن محافظت نشده کد های برنامه را بررسی کند. ابزارهای مفید مرتبط با  این محصول به صورت بی درنگ وضعیت پردازنده، حافظه اصلی، دیسک و شــبکه را به کاربر نشان میدهند. اســکن سیستم آنچنان سریع نیست. در آزمایش انجام شده، کسپرســکی در مدت یک ساعت و 54 دقیقه، 50 گیگابایت را اسکن کرد و 494295 فایل آزمایش شد. نرخ جستوجو  این آنتی‌ویروس 72.3 فایل در ثانیه است. در فر ایند اسکن مجدد همین فایل ها، کسپرســکی 174608 فایل را در مدت 33 دقیقه بررسی کرد. کسپرسکی میتواند ضمن زیر نظر گرفتن سیســتم، فعالیت های مشکوکی را که در نرم‌افزارهای مختلف همچون گوگل دســکتاپ رخ میدهد، شناســایی کند.  این آنتی‌ویروس در برابر هر نوع تهدیدی بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظه ای، کاربر را مطلع میســازد. شناسایی بدافــزار Magic lantern از جمله این موارد به شــمار میرود. از جمله قابلیت های جدیــد قرارگرفته در  این آنتی‌ویروس میتوان به این نکات اشاره کرد: بهبود فناوری سندباکس برای آماده کردن محیط  ایزوله شده از سیستم‌عامل برای اجرای فایل های مشــکوک، قابلیــت به کارگیری ســندباکس مربوط به مرورگرها، مراقبت از اطلاعات کاربران در زمان کار با ســایت های مهم، بهره منــدی از Kaspersky URL Advisor برای مسدود کردن سایت هایی که به سیستم آسیب میرسانند، اجرای برخی فرایندها در زمان بیکاری سیستم، نظارت بر انتقال اطلاعات از FTP، مجهز بودن به ویژگی ضد فیشــینگ، نظارت دقیق و کامل بر هارددیســک و... .  این نرم‌افزار در شناســایی بدافزارهای جدید، بدافزارهای پخش شــده و تهدیدات روز صفر، صددرصد موفق ظاهر شده است.

 

 

Symantec Norton Security with Backup

گزینــه قدرتمنــد دیگری که پیــش روی کاربــران قرار دارد، ســیمانتیک نورتون ســکوریتی اســت. سیمانتک یکــی از خوشنام ترین و در عین حال قدیمی ترین شــرکت های امنیتی به شــمار میرود. نورتون همچون گذشــته به عنوان یکی از بازیگران قدیمی بــازار، امنیت را همراه بــا مکانیزم پشتیبان‌گیری به کاربران شــنهاد میکند.این نرم‌افزار در مقایســه با ســایر رقبا، عملکرد متفاوتی را دنبال میکند. پشتیبانی از پلتفرم های مختلف همراه با پشــتیبانی از دستگاه های مختلف، باعث میشــود با یک الیسنس از همگی  این دســتگاهها محافظت کنید. یک دیوارآتش دوطرفه، ضداسپم بودن و حفاظت از هویت، از دیگر ویژگی های  این بســته امنیتی به شمار میروند. نصب  این برنامه ساده است و از رابط کاربری ساده و مدرنی اســتفاده میکند. بهره منــدی از مکانیزم پشتیبان‌گیری همراه با ارائه 25 گیگابایت فضای ذخیره ســازی، بدون شک گزینه  ایده آلی است. در آزمایش انجام شده، سیمانتیک نورتون سکوریتی در مدت 26 دقیقه و 51 ثانیه، 50 گیگابایت داده را اسکن کرد و 175311 فایل آزمایش شد. نرخ جســتوجو این آنتی‌ویروس 108.8 فایل در ثانیه است. در فرایند اسکن مجدد همین فایل ها، ســیمانتیک نورتون سکوریتی 23761 فایل را در مدت دو دقیقه و 41 ثانیه بررســی کرد.  این نرم‌افزار صددرصد توانایی شناسایی تهدیدات منتشرشده را دارد، اما در مورد حملات روز صفر، نزدیک به 98 درصد شانس موفقیت دارد.

 

 

ClamWin

یکی دیگر از آنتی‌ویروس ‌های قدرتمندی است که آن را پیشنهاد میکنیم.در مقایسه با آنتی‌ویروس ‌هایی کــه در  این مقاله به معرفی آنها پرداختیــم، ClamWin  دو ویژگی دارد. اول  اینکه رایگان بود و به روز رسانی ها همیشه برای آن وجود دارد. دوم  اینکه یک آنتی‌ویروس منبع باز است.  این آنتی‌ویروس از رابط کاربری بسیار ساده ای ساخته شده است. از جمله ویژگی های  این آنتی‌ویروس میتوان به  این موارد اشاره کرد: اعلام هشدار در زمان ورود بدافزارها و پاک شدن آنها از سیستم کاربران، قابلیت زمانبندی برای اسکن خودکار سیستم، به روز رسانی رایگان از طریق سرور اصلی شرکت سازنده، ظاهر شدن گزینه اسکن در کلیک راست فهرســت در پنجره های ویندوز و افزونه ویژگی نرم‌افزار آتلوک بر ای حذف بدافزارها از ضمیمه های متصل به  ایمیل ها.

 

 

AntiRun

 آیا تا به حال به  این مشــکل برخــورد کرده اید که محتوای حافظه فلش شما ناپدید شود، اما ویندوز اعلام کند فایل ها روی فلش قرار دارند؟ ویروس های آتــوران یکی از رایجترین تهدیداتی هســتند که  این روزها کاربران را تهدید میکنند. اگر حافظه فلش آلوده ای به سیســتمی متصل شود، آنگاه نه تنها سیســتم سالم، بلکه حافظه های فلش متصل به سیستم را نیز آلوده میکند. برای حل  این مشکل بهتر است از آنتی‌ویروس مختص  این کار اســتفاده کنید. AntiRun از دستگاه شما در برابر ویروس های آتورانی که روی حافظهه ای فلش، هاردیسک های اکسترنال و دیگر تجهیزات همراه ممکن است قرار داشته باشند، محافظت میکند. این آنتی‌ویروس پیچیدگی خاصی ندارد و به راحتی توســط هر کاربری قابل استفاده است. گزینه دیگری که در این زمینه به یاری شما می اید، آنتی‌ویروس AutoRunEraser است. کم حجم بودن و سرعت زیاد، از مزایای  این آنتی‌ویروس به شمار میرود. در شرایطی که بعضی از آنتی‌ویروس ‌ها توانایی شناسایی گونه جدیدی از ویروس های مبتنی بر تکنیک Autorun.ini را ندارنــد،  این نرم‌افزار به راحتی توانایی شکار آنها را دارد.

 

 

پست های تصادفی

تجارت الکترونیک چیست ؟
تجارت الکترونیک چیست ؟
به وجود آمدن روش های تجارت الکترونیک باعث رونق و ایجاد شدن کسب کارهای بسیاری در سطح جهان شده است....

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو