چهارچوب سنجش ارزش خدمات فناوری اطلاعات Val IT

Images
Images
Images
Images

چهارچوب سنجش ارزش خدمات فناوری اطلاعات Val IT

 • مقالات
 • 2,877 بازدید

سرویس‌های فناوری اطلاعات اغلب به عنوان سرویس‌های حیاتی در سازمان محسوب می‌گردند. با این وجود افزایش کاربران فناوری اطلاعات، تکنولوژی‌های جدید و سایر پیچیدگی‌های این سرویس‌ها موجب افزایش هزینه این سرویس نسبت به سرویس‌های دیگر می‌باشد. بنابراین سازمان‌ها اغلب یا نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند بودجه لازم برای سرویس‌های فناوری اطلاعات را فراهم نمایند.

در نتیجه این پیچیدگی‌ها و افزایش هزینه‌ها، امکان محاسبه صحیح ارزش ایجاد شده توسط سرویس‌های فناوری اطلاعات وجود نداشته و باعث ایجاد سؤالاتی از قبیل موارد زیر می‌گردد:

 • به چه دلیل دپارتمان فناوری اطلاعات قادر به ارائه سطح بالاتری از سرویس نمی‌باشد؟
 • به چه دلیل بودجه زیادی به دپارتمان فناوری اطلاعات اختصاص داده می‌شود؟
 • هزینه پیاده‌سازی و به‌کارگیری این سیستم جدید چقدر می‌باشد؟

چارچوب Val IT به عنوان چارچوب مدیریت و سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات با تمرکز در سه حوزه‌ی راهبری ارزش، مدیریت پورتفولیو و مدیریت سرمایه‌گذاری بهروشی را برای کنترل و نظارت بر هزینه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در یک سازمان ارائه می‌دهد.

 

دلایل رویکرد سازمان به پیاده سازی Val IT

 • مدیریت سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات به صورت پورتفولیوهای سرمایه‌گذاری کسب و کار
 • ایجاد ارزش از طریق سرمایه‌گذاری‌های مرتبط به فناوری اطلاعات
 • مدیریت سرمایه‌گذاری‌های فناوری اطلاعات در طول چرخه حیات آن‌ها
 • شناسایی، ارزیابی و مدیریت طبقه‌بندی‌های مختلف سرمایه‌گذاری
 • تعریف و نظارت بر شاخص‌های کلیدی ارزش و اقدام در مقابل انحراف از وضع مطلوب

 محدوده‌های Val IT

اصول Val IT در سه محدوده اعمال می‌شوند که هر محدوده شامل تعدادی فرایند و به روش‌های اساسی مدیریت است:

 

 

راهبری ارزش (VG)

هدف راهبری ارزش، کسب اطمینان از به‌کارگیری تجارب مدیریت ارزش در سازمان برای تضمین ارزش حاصل از سرمایه‌گذاری‌های IT است. نتایج مورد انتظار در این محدوده عبارتند از:o برقراری چارچوب راهبری برای مدیریت ارزش به صورتی که کاملاً با راهبری سراسری سازمان سازگار باشد.

 • تصمیمات سرمایه‌گذاری را به طور استراتژیک هدایت کند.
 • ویژگی‌های مورد نیاز از پورتفولیو را برای پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های جدید و خدمات، دارایی‌ها و سایر منابع IT حاصله تعیین کند.
 • مدیریت ارزش را به طور مداوم با تجارب به دست آمده بهبود بخشد.

مدیریت پورتفولیو (PM)

هدف این محدوده در چارچوب Val IT، تضمین ارزش بهینه بین پورتفولیوی سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر IT در سازمان می‌باشد. نتایج اجرای این محدوده عبارتند از:

 • ایجاد و مدیریت پروفایل منابع
 • تعریف حدود سرمایه‌گذاری
 • ارزیابی، اولویت بندی، و انتخاب، تعویق، یا رد سرمایه‌گذاری‌های جدید
 • مدیریت و بهینه‌سازی کلی پورتفولیوی سرمایه‌گذاری
 • نظارت و گزارش دهی بر کارایی پورتفولیو

مدیریت سرمایه‌گذاری (IM)

که هدف آن کسب اطمینان از مشارکت هر کدام سرمایه‌گذاری مبتنی بر IT به ایجاد ارزشی بهینه است.

مدیریت سرمایه‌گذاری شامل سه عنصر اصلی است: طرح توجیهی که برای انتخاب برنامه‌های سرمایه‌گذاری صحیح و مدیریت آن‌ها ضروری است؛ مدیریت برنامه که همه فرایندهای پشتیبان اجرای برنامه‌ها را راهبری می‌کند؛ و تحقق منافع که مجموعه فعالیت‌های لازم برای مدیریت دست‌یابی به منافع برنامه می‌باشد. نتایج مورد انتظار عبارتند از:

 • شناسایی الزامات کسب و کار
 • رسیدن به درکی روشن از برنامه‌های سرمایه‌گذاری منتخب
 • تحلیل رویکردهای جایگزین در پیاده‌سازی برنامه‌ها
 • تعریف و مستند کردن هر برنامه، نگهداری طرح توجیهی دقیق به همراه جزئیات منافع برای هرکدام، در طول چرخه عمر
 • تصادی سرمایه‌گذاری
 • تعیین مسئولیت‌ها و مالکیت روشن، از جمله برای تحقق منافع
 • مدیریت هر برنامه در طول چرخه عمر اقتصادی و هنگام کنار گذاشتن آن
 • نظارت و گزارش دهی بر کارایی هر برنامه
 • کنار گذاشتن برنامه

سه عنصر اصلی در مدیریت سرمایه‌گذاری وجود دارد. نخست، طرح توجیهی برای انتخاب صحیح برنامه سرمایه‌گذاری و مدیریت آن در زمان اجرا لازم است. دوم، مدیریت برنامه است که همه فرایندهای پشتیبان اجرای برنامه را راهبری می‌کند. سوم، درک منافع است که شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های لازم برای مدیریت آگاهانه درک منافع برنامه است.

 راهنمایی‌های مدیریتی Val IT

Val IT راهنمایی‌های مدیریتی برای کمک به سازمان در برپایی و مدیریت فرایندهای مدیریت ارزش در محیط خود ارائه می‌کند. این راهنمایی‌ها به سؤالات معمول مدیریت پاسخ می‌دهد.

 • چگونه بایستی همه فرایندهای مدیریت ارزش را به هم مرتبط کرد؟
 • فعالیت‌های اصلی که بایستی انجام داد یا بهبود بخشید چیست؟
 • نقش‌ها و وظایفی که برای فرایندهای مدیریت ارزش موفق لازم است، چیستند؟
 • چگونه باید فرایندهای مدیریت ارزش را سنجید و مقایسه کرد؟
 • شاخص‌های کارایی خوب چیست؟

برای هر فرایند Val IT راهنمایی‌های مدیریت Val IT شامل ورودی‌ها، خروجی‌ها، توضیحات فعالیت‌ها، ماتریس RACI، اهداف و مهیارها در سطوح مختلف است.

خلاصه سطح بالای راهنمایی‌ها برای هر محدوده در دو نمودار زیر آمده است. یک مدل بلوغ نیز برای هر دامنه تعریف شده است که یک مقیاس افزاینده اندازه گیری از 0 تا 5 ارائه می‌دهد. سطح صفر سازمان‌هایی هستند که هیچ تجربه مدیریت ارزش پیشنهادی Val IT ندارند. در سطح 5، سازمان تجارب مدیریت ارزش را برای اندازه گیری و بهینه سازی ارزش ایجاد شده در سطح سازمان تنظیم می‌کند و ابزارهایی برای بهبود ایجاد ارزش در آینده دارند.

پست های تصادفی

طوفان فکری با تیم مشاوران آکو

درخواست مشاوره
مشاوره با آکو